DNEVNI RED SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Sa XVI (šesnaeste) sjednice Nastavničkog vijeća,održane u petak  18.6.2021.god u 10,30 sati u holu  OŠ „Hasan Kaimija“.Na sjednici je bio prisutan 21 član, a 7 opravdano odsutna. Nije bilo izmjena niti dopuna te je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2.    Razmatranje uspjeha u učenju i vladanju na kraju II polugodišta i rad odjeljenskih vijeća

3.    Pohvale i disciplinske mjere

4.    Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole – realizacija fonda časova svih vidova nastave (redovne, dopunske,dodatne i sekcij) na kraju II polugodišta i kraju školske godine

5.    Detaljna analiza izostanaka s nastave na kraju II polugodišta i kraju školske godine

6.    Tekuće i organizacione pripreme za početak nove školske godine

7.    Teme iz stručnog usavršavanja

8.    Razno
Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram