Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19

Broj: 01-3-1136 / 20

Datum: 03.09.2020. godine

Shodno naredbi  Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva u cilju daljeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim korona virusom (COVID-19), br.01-33-4670/20 od 20.08.2020.godine, Naredbe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br: 11-34-31987/20 od 26.08.2020.godine,   te u skladu sa Smjernicama  za prevenciju i kontrolul infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, izdate od strane JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, v.d. direktorica škole donosi:

Krizni plan

pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19

 

Član 1.

(Tim za upravljanje kriznim situacijama)

 

Tim za upravljanje kriznim situacijama u JU OŠ “Hasan Kaimija” Sarajevo čine:

 

 1. vd direktorica škole – Đip Amra – predsjednica
 2. sekretar škole – Gadžo Enisa, član
 3. pedagog škole – Zolota Irma, član

Član 2.

 (Postupak i mjere)

(1) Obavezni postupak za sve radnike škole:

 

Ako se osoba osjeća bolesno sa simptomima (glavni simptomi: povišena tjelesna temperatura, kašalj, gubitak čula njuha/okusa, malaksalost; ostali simptomi: bolovi, glavobolja, konjuktivitis, proljev, osip na koži), važno je da ne dolazi na posao.  Simptomi se trebaju odmah prijaviti nadležnoj osobi. Zaražena osoba treba da kontaktira nadležni dom zdravlja kako bi prijavila simptome tj.da postupi prema smjernicama koje su propisane od nadležnih tijela u slučaju pandemije.  Također je potrebno informisati upravu škole, ukoliko je neko od uposlenika bio u kontaktu sa zaraženom osobom.

Ako osoba osjeća simptome dok je na poslu, u slučaju povišene tjelesne temperature ili bilo kojeg respiratornog simptoma, veoma je važno da ista ne nastavlja posao,  treba da  obavijesti nadređenog i i da se javi izabranom ljekaru porodične medicine.  Zaražena osoba treba da obavezno kontaktira nadležni dom zdravlja kako bi prijavila simptome tj. da postupi prema smjernicama koje su propisane od strane nadležnih tijela u slučaju pandemije.

(2) Zdravstvene mjere:

Virus se širi sa osobe na osobu kada inficirana osoba kašlje, kiše i kada svojim rukama dira druge stvari koje i drugi koriste. Sljedeće stvari je korisno uraditi kako bi zaštitili sebe i druge:

 • Često perite ruke toplom vodom i sapunom minimalno 20 sekundi. Uvijek to uradite nakon kašljanja i kihanja;
 • Ruke perite čim uđete u kuću ili dođete na posao;
 • Često perite površine koje često dodirujete;
 • Kašljite i kišite u svoj lakat, a ne u dlan;
 • Ne dodirujte svoje lice neopranim rukama;
 • Ostanite kući ako ste bolesni i imate simptome gripe;
 • Naučite se osnovnim principima njege kod kuće u slučaju bolesti;
 • Koristite zaštitne maske kako bi ste smanjili mogućnosti širenja zaraze na druge;
 • Koristite jednokratne maramice i rukavice;
 • Ne koristite već korištene jednokratne maske, maramice i rukavice;
 • Držite distancu od drugih ljudi min 2 m.
(3) Mjere koje sprovodi tim za upravljanje kriznim situacijama:

 

Primarna akcija treba da se odnosi na važnost brzog djelovanja i samoizolacije osobe sa simptomima.

Poslodavac/tim treba da osigura slijedeće:

 • Podsjećati radnike na prepoznavanje znakova i simptoma bolesti;
 • Podsjećati na važnost samoizolacije;
 • Podsjećati na važnost dobre higijenske prakse;
 • Površine koje se često dodiruju se često moraju prati sa sredstvima koja se inače koriste za pranje;
 • Gdje je moguće, postaviti dezinfekcione barijere na frekventnim mjestima, na ulazima u prostorije;
 • Unaprijediti i pojačati proces čišćenja i održavanja prostorija i opreme;
 • Omogućiti dovoljno prostora/razmaka među radnicima;
 • Na pauzama poštovati pravilo propisane distance;
 • Od velike je važnosti osigurati kontinuiranu dostupnost higijenskih sredstava za osoblje (sapuni, odgovarajuće dezificijense.
 • Kroz internu ili eksternu edukaciju važno je osoblju skrenuti pažnju kako se pravilno peru ruke i kako se pravilno dezinficiraju.
(4)  Organizacijski je potrebno uraditi sljedeće:

 

 • Kontinuirano komunicirati i raditi na svijesti radnika o simptomima i važnosti samoizolacije;
 • Promovisati atmosferu takvu da se se oboljela osoba ne osjeća stigmatizirano te da mogu ići kući dok se ne oporave;
 • Razmotriti alternativne metode održavanja sastanaka i sjednica (online, telefonski), te rad od kuće;  Koristiti telefone, video-konferencije i internet za poslovanje što je vise moguće kao zamjenu za sastanke;
 • Kada su sastanci neophodni, organizovat će se  u što većim prostorijama, te ostavite dovoljan razmak između osoba;

 

 • Gdje je moguće, direktni kontakti se trebaju izbjegavati odnosno neophodno je držati distancu od najmanje 2 m između osoblja i trećih lica koje posjećuje školu ;

 

 • Nastavnici je potrebno da podsjećaju učenike konstantno podsjećaju na redovno i pravilno pranje ruku. Učenici moraju prati ruke prije ulaska u učionice, prije i nakon korištenja toaleta, prije i nakon eventualnog jela, nakn dolaska izvana, nakon kašljanja, kihanja, čišćenja nosa, kao i uvijek kada ruke izgledaju prljavo.

 

 • Dostavljanje eventualnih užina učenicima se dostavlja u učionice. Servirka koja dostavlja užine mora nositi masku i rukavice i sprovoditi pojačane mjere lične higijene.

 

 • Naglašavati da sva  bespotrebna  putovanja  u  zemlje  gdje  cirkulira  virus  (COVID-19)  treba izbjegavati.

Ukoliko se neko od radnika vraća sa puta iz zemalja visokog rizika, obavezna je samoizolacija tokom 14 dana.

 

 • Redovno obavještavati uposlenike da svaka osoba koja ima čak i blagi kašalj ili nisku temperaturu (37.3 C ili više) mora ostati kući.

 

 

 

Član 3.

(Raspored rada i radno vrijeme)

 

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju na području Kantona Sarajevo i Federacije BIH određuju se posebne mjere obavljanja radnih zadataka i poslova za sve zaposlene u JU OŠ “Hasan Kaimija” Sarajevo.

 

Radno vrijeme se određuje  08:00 do 15:00 sati,  za osoblje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu.

 

Radno vrijeme se određuje u dvije smjene na način da je trajanje prve smjene od 07:00 do 14:00 sati, a druga smjena od 14:00 do 20:00 sata za pomoćno i tehničko osoblje (spremačice, čuvari, domar, servirka).

 

Radno vrijeme za osoblje iz pedagoške službe i administrativno osoblje organizirano je od 08:00 do 15:00 sati.

Nastavno osoblje svoje poslove mogu obavljati i od kuće preko online platforme te korištenjem e-dnevnika, EMIS sistema i slično ukoliko to vrsta poslova dozvoljava aprema dozvoli direktora škole.

 

Svi radni zadaci će se obavljati na način preraspodjele radnih mjesta kako bi se obezijedila međusobna udaljenost od 2 m između zaposlenih.

Svo osoblje, za vrijeme rada u školi će neprekidno koristiti zaštitne maske.

 

Član 4.

 (Dezinfekcija prostorija)

 

Radi zdravstvene i epidemiološke zaštite svih radnika koji dolaze na posao i trećih lica koja dolaze u prostorije škole, svakodnevno će se vršiti dezinfekcija svih prostorija, posebno nakon svake okončane smjene.

Detaljna čišćenje i dezinfekcija mokrih čvorova i ostalih prostorija  vrši se najmanje tri puta dnevno i o tome se vodi pisana evidencija.

Najmanje tri puta dnevno će se čistiti dodirne tačke u školi, kao što su ručke na vratima, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, ,  prekidači  za  struju,  zvono  na  vratima škole,  te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba.

Redovno,  najmanje dva puta dnevno, će se provjetravajte sve prostorije.

Na ulazi u prostorije škole postavljeno je dezinfekciono sredstvo za ruke , uputstvo o pravilnom pranju ruku  i korito za dezinfekciju obuće. Određuje se da će nadzor i kontrolu popunjenosti dezinfekcijskim sredstvima vršiti spremačice u okviru svojih radnih zadataka.

 

                                                                                                        Član 5.

(Postupak pri ulasku u prostoriju škole)

Svi radnici koji dolaze na posao, kao i treća lica koja iz bilo kojeg razloga dolaze u prostorije škole dužni su voditi računa o radu u uslovima fizičke  distance. Prilikom dolaska i odlaska na posao svi radnici i treća lica  su dužni pridržavati se preporučenih i određenih mjera zaštite (maske), te neposredno prilikom ulaska u prostorije škole koristiti dezinfekciona sredstva, odnosno izvršiti dezinfekciju ruku i obuće. Prilikom dolaska i odlaska na posao svim radnicima i trećim licima dežurni radnik (domar) će na ulazu u školu provjeravati tjelesnu temperaturu svim radnicima beskontaktnim toplomjerom, o čemu će se voditi posebna evidencija.  Prije ulaska u učionicu, nastavnici ponovo dezinfikuju ruke. Ostali radnici  također, nakon što uđu u kancelariju, kuhinju ili drugi prostor.

Maske za lice radnici škole su obavezni nositi prilikom boravka u školi.  Akcenat je na učestalom pranju ruku toplom vodom i sapunom, eventualno dezinfekcija istih.

 

Član 6.

(Postupak u slučaju sumnje na prisustvo virusa)

Radnicima se svakodnevno prilikom dolaska na posao mjeri  tjelesna temperatura. U slučaju povišene tjelesne temperature ili bilo kojeg  respiratornog simptoma, isti se vraćaju kući i javljaju izabranom ljekaru porodične medicine. Ukoliko se radniku povisi tjelesna temperatura i/ili se pojavi neki od respiratornih simptoma u toku radnog vremena, dužni su odmah napustiti radno mjesto, te o tome obavijestiti nadređenog i javiti se svom izabranom ljekaru porodične medicine.

Svi radnici su dužni preduzeti potrebne radnje ako su kontaktirali sa licima koja su došla iz inostranstva ili sa područja u kojima su registrovani klasteri zaraze, te o tome odmah obavijestiti direktora radi preduzimanja potrebnih radnji.

 

Član 7.

(Obaveza poštivanja fizičke distance)

Posebno se naglašava obaveza svih radnika da su dužni voditi računa da se grupisanje svede na najmanju moguću mjeru kao i da se poštuje fizička distanca od 2 m.

 

 

Član 8.

(Stupanje Kriznog plana na snagu)

Krizni plan stupa na snagu narednog dana od  dana donošenja i objavljuje se na zvaničnoj web stranici škole i njegov sadržaj će se mijenjati u zavisnosti od izmjene okolnosti i potrebe postupanja po naredbama i odlukama nadležnih organa entiteta, kantona ili lokalnih zajednica.

Škola će raditi po Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovanog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, broj 11-34-31987-3/20 od 26.08.2020. godine i poštujući Smjernice za prevenciju i i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo od JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

 

Dostavljeno:

 1. Na oglasnu ploču
 2. Web stranicu škole
 3. a/a

VD DIREKTORICA  ŠKOLE

 Đip Amra, prof.

 

 

 

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram