ZAPISNIK s IV (ČETVRTE) sjednice Nastavničkog vijeća 23-24

ZAPISNIK
s IV (ČETVRTE) sjednice Nastavničkog vijeća, održane u četvrtak, 19.10.2023.
godine, s početkom u 13,30 sati u školi.
Na sjednici je bilo prisutno 18 članova, dok je 10 članova opravdano odsutno i to:
Ajdinović Amar, Čuturić Sabina, Isaković Alma, Kazić Indira, Komar Edina, Mrkonja
Mujić Adisa, Osmanović Nedim, Sarajlić Đenana, Slinić Anesa i Šmrković Indira.
Direktorica škole, Đip Amra je u uvodnom dijelu sjednice pozdravila prisutne i
predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Usvajanje IPP- a za učenike sa poteškoćama
3. Redovnost dolaska učenika na nastavu
4. Osvrt na rad dopunske i dodatne nastave
5. Usvajanje rasporeda časova za učenike III i IV razreda, zamjena časova
engleskog jezika (raspored će važiti od 23.10.2023. godine)
6. Socijalna karta škole – pedagog
7. Imenovanje stručnog tima škole
8. Tema iz stručnog usavršavanja
9. Razno

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram