DNEVNI RED 17. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Bosna i Hercegovina
FBiH, Kanton Sarajevo
Općina Centar
JU OŠ „Hasan Kaimija“, Školski odbor

Broj: 01-1-1693/23
Datum: 10.03.2023. godine

DNEVNI RED 17. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
(13.03.2023. godine, u 13:00 sati online/elektronski )

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Školskog odbora,
2. Razmatranje izmjene i dopune privremenog plana javnih nabavki JU OŠ „Hasan Kaimija“za 2023. godinu, (izvjestilac: Računovodstvena agencija „Vortt“),
3. Razno

Dostavljeno:
1. Članovima putem maila
2. Oglasna ploča
3. a/a

Napomena: Sa dnevnim redom 17. sjednice Školskog odbora saglasan je sekretar škole.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Zolota Irma

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram