PRAVILNIK  O IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRAVILNIKA O  UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OŠ “HASAN KAIMIJA”

Na osnovu člana 118. Zakona o radu (»Službene novine Federacije BiH« br.26/16, 89/18), član 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 23/17 i 33/17), člana 179. Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo« br.4/18) i člana 110.Pravila JU OŠ »Hasan Kaimija« Sarajevo, uz prethodnu konsultaciju i saglasnost Sindikalne podružnice škole, Školski odbor škole na 15.  sjednici održanoj dana 18.10.2019.godine, jednoglasno d o n i o:

 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRAVILNIKA O  UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OŠ »HASAN KAIMIJA«

 

   OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu: Pravilnik) JU OŠ »„Hasan Kaimija“« Sarajevo (u daljem tekstu: Škola) broj: 01-01-340-1/19 od 22.5.2019.godine u članu 8.  iza tačke 3. dodaje se tačka 3a. i glasi:

 

3a. PSIHOLOG /po potrebi/

Opis poslova:

– neposredna saradnja sa nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorom i pomoćnikom u planiranju i realizaciji nastavnog rada,

– učešće u programiranju i planiranju rada, usmjeravanje, praćenje i analiziranje rezultata,

– odgojno-obrazovnog rada, predlaganje i preduzimanje mjera za unapređivanje nastavnog rada,

– rad na uvođenju inovacija, nove nastavne tehnologije, savremenih oblika i metoda rada,

– rad na praćenju razvoja, otkrivanju sposobnosti učenika, predlaganje mjera za veću efikasnost odgojno-obrazovnog rada,

– rad na racionalizaciji procesa učenja, rad i podsticanje društvene i kulturne funkcije škole,

– rad na profesionalnoj orjentaciji učenika,

– vođenje pedagoško-psihološke dokumentacije,

– saradnja sa roditeljima, socijalnim i zdravstvenim ustanovama,

– vrši i druge poslove u okviru stručne spreme a po nalogu direktora i voditelja nastavnog procesa.

 

Uslovi za vršenje poslova: VSS -VII stepen stručne spreme (ili II stepen bolonjskog ciklusa za psihologe)

 

Status izvršioca: stručni saradnik

Naziv radnog mjesta:  psiholog.

Izbor : U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.

Broj izvršilaca: precizno određen Pedagoškim standardima i normativima.

 

 

Iza tačke 22. dodaje se tačka 22a., i glasi

 

22 a. NASTAVNIK PRIRODE

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje, na osnovu Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Godišnjeg programa rada škole.- kao pod C).

 

Uvjeti za vršenje poslova:

– Predmet Priroda u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu predavati – nastavnici/profesori  razredne nastave  ili nastavnici/profesori biologije

Profil i nivo stručne spreme nastavnika utvrđen je Zakonom i Nastavnim planom i programom.

 

Status izvršioca:

 • Nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu, zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta:  nastavnik/nastavnica

Izbor : Preraspodjelom obaveza nastavnika u okviru 40-satne radne sedmice, a ako na ovaj način nije moguće obezbjediti potreban kadar onda u skladu   sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.

Broj izvršilaca: PP (prema potrebi) .

 

Iza tačke 22 a. dodaje se tačka 22 b., i glasi

 

 

22 b. NASTAVNIK  DRUŠTVA

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje, na osnovu Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Godišnjeg programa rada škole.- kao pod C).

 

Uvjeti za vršenje poslova:

– Društvo u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu predavati – nastavnici/profesori  razredne nastave ili nastavnici/profesori historije i geografije.

Profil i nivo stručne spreme nastavnika utvrđen je Zakonom i Nastavnim planom i programom.

 

Status izvršioca:

– Nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine. Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu, zbog izmijenjenih okolnosti.

 

Pozicija radnog mjesta:

– Nastavnik/nastavnica društva

 

Izbor:

– Preraspodjelom obaveza nastavnika u okviru 40-satne radne sedmice, a ako na ovaj način nije moguće obezbjediti potreban kadar onda u skladu   sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.

 

Broj izvršilaca: PP (prema potrebi)

Broj nastavnika/profesora (u daljem tekstu: nastavnik) u nastavi utvrđuje se na osnovu Nastavnog plana i programa, broja odjeljenja, grupa i Godišnjeg programa rada škole/ustanove.

 

 

Iza tačke 23. dodaje se tačka 23a.,i glasi:

 

 23a. ASISTENT U ODJELJENJU/GRUPI

Opis poslova:

Asistira u nastavi nastavniku u redovnom odjeljenju/grupi, ako se u odjeljenju/grupi i drugim oblicima organizovanog produženog/cjelodnevnog boravka ili drugog rada predviđenog standardima nalaze učenici s poteškoćama u razvoju sa kojima se realizuje individualni prilagođeni program, kao i poslovi u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima.

Uvjeti za vršenje poslova:

– VSS – nastavničkog smjera, studenti završne godine nastavničkih fakulteta, pedagozi, psiholozi i socijalni radnici

Status izvršioca:  asistent u odljeljenu/grupi .

Naziv radnog mjesta:  asistent u odjeljenju/grupi

Izbor:  Preraspodjelom obaveza nastavnika u okviru 40-satne radne sedmice, a ako na ovaj način nije moguće obezbjediti potreban kadar onda u skladu   sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.

 

Broj izvršilaca: PP (prema potrebi)

 

 

 

Iza  tačke 29. dodaje se tačka 30  i glasi:

 

 1. RUKOVALAC NASTAVNOM TEHNIKOM I EMIS ODGOVORNA OSOBA /po potrebi/

Opis poslova:

 • obavlja stručne poslove u području planiranja razvoja informatizacije u školi,
 • obavlja poslove održavanja i sigurnosti računarsko-komunikacijske infrastrukture,
 • sudjeluje u organiziranju, te koordinira i nadzire aktivnosti nabavke informatičke opreme,
 • izrađuje namjenske pakete i elektroničke baze podataka za korisnike mreže,
 • organizira, koordinira i nadzire aktivnosti na uspostavi, održavanju i razvoju informacijskih servisa Škole, web, emis, slanje i prijem informacija,
 • organizira, koordinira i nadzire izradu i primjenu internih normi, preporuka i pravila ponašanja korisnika informacijske infrastrukture,
 • unosi i ažurira podatke na web stranicu škole u saradnji sa direktorom i razrednicima,
 • sudjeluje u organiziranju nastave informatike i korištenja kompjuterske i ostale tehnike u funkciji nastavnog rada,
 • pruža informatičku podršku neophodnu za odvijanje nastavnog procesa i procesa rada ustanove,
 • obavlja poslove školskog administratra za eDnevnik na nivou škole,
 • snima video nadzor i arhivira material za potrebe direktora, Školskog odbora i drugih organa (MUP, vatrogasci itd), te ih izdaje po nalogu direktora,
 • vodi računa o ispravnosti kompjuterske tehnike i organizira pravovremeno servisiranje,
 • obavještava nadležne o nepravilnostima u korištenju kompjuterske tehnike,
 • prati, proučava i primjenjuje zakonske i druge propise iz područja informacijske tehnologije,
 • vodi brigu o sigurnosti korisničkih podataka,
 • vrši i druge poslove u okviru stručne spreme a po nalogu direktora,
 • pruža tehničko-informatičku podršku nastavnom procesu,
 • programska izrada rasporeda časova prema elementima u saradnji sa direktorom
 • prati i evidentira promjene brojnog stanja informatičke opreme te u slučaju promjena obavještava direktora u pismenoj formi,
 • stalni je član inventurne komisije za informatičku opremu te predlaže otpis zastarjele i nefunkcionalne opreme,

 

Uslovi za vršenje poslova: stručna sprema propisana kao za nastavnike informatike i IT stručnjake

 

 

Status izvršioca: pomoćno-tehničko osoblje

Naziv radnog mjesta:  Rukovalac nastavnom tehnikom i emis odgovorna osoba

Izbor : Preraspodjelom obaveza nastavnika u okviru 40-satne radne sedmice, a ako na ovaj način nije moguće obezbjediti potreban kadar onda u skladu   sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.

Broj izvršilaca: precizno određen Pedagoškim standardima i normativima.

 

 

 

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

 

Broj: 01–01-1027/19

Sarajevo, 18.10.. 2019. godine

 

                            ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG  ODBORA

 

______________________________________

Čalija Meho

 

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram