PRAVILNIK O KUĆNOM REDU JU OŠ “HASAN KAIMIJA” SARAJEVO

 

Na osnovu članova 100. i 137.  Pravila JU OŠ  „Hasan Kaimija“ Sarajevo, Školski odbor JU OŠ „Hasan Kaimija“, na sjednici održanoj 01.06.2017. godine donosi:

 

P R A V I L N I K

O KUĆNOM REDU JU OŠ „HASAN KAIMIJA“

SARAJEVO

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom u Javnoj ustanovi OŠ „Hasan Kaimjia“ Sarajevo (u daljem tekstu: škola), pored ostalog uređuju se i pitanja o :

 

 • obilježavanju prostorija škole,
 • ulaženje, izlaženje i kretanje u školi,
 • kontrola unošenja i iznošenja stvari i predmeta,
 • postupak sa nađenim stvarima,
 • upotreba prostorija i opreme,
 • obezbjeđenje radnih prostorija,
 • održavanje reda i mira u školi,
 • dužnosti učenika, nastavnika, menadžmenta i drugog osoblja škole,
 • druga pitanja vezana za održavanje radnog reda i rada u školi.

 

 

Član 2.

 

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na učenike, nastavnike, stručne saradnike i ostala lica zaposlena u školi, kao i lica koja po raznim osnovama dolaze u školu.

 

 

II  OBILJEŽAVANJE PROSTORIJA

 

 

Član 3.

 

Obilježavanje ulaza, spratova i prostorija u školi vrši se na osnovu tehničke dokumentacije.

 

Na glavnom ulazu u školu nalazi se tabla sa natpisom naziva škole.

 

 

Član 4.

 

Spratovi u školi obilježavaju se rimskim brojevima.

 

Prostorije u školi obilježavaju se arapskim brojevima, od ulaza u prizemlje prva prostorija lijevo obilježava se sa brojem 1. i dalje.

 

Član 5.

 

Obilježavanje prostorija u školi vrši se pomoću arapskih brojeva i pločica na kojima je naznačen naziv učionice/kabineta ili naziv prostorije.

 

Član 6.

 

Na zidu ispred glavnog ulaza u školu nalaze se oglasna ploča na kojoj su ispisana razna obavještenja učenicima i nastavnicima kao što su: raspored časova, raspored zvonjenja i slično.

 

U školi se mogu naći samo propisani državni, federalni i kantonalni simboli.

 

 

III  ULAŽENJE, IZLAŽENJE I KRETANJE U ŠKOLI

 

 

 1. ULAZAK U ŠKOLU

Član 7.

U školu se ulazi na mjestu koje je za tu svrhu određeno i posebno obilježeno.

 

Ulaz u školu može biti : glavni i posebni sporedni.

 

Škola ima poseban sporedni ulaz za učenike manjih razreda i sporedni ulaz u salu za tjelesni i zdravstveni odgoj.

 

Član 8.

 

Ulaz u školi otvara se radnim danom u 07:00 sati.

 

Ulaz u školi zatvara se radnim danom u 20:00 sati.

 

O otvaranju i zatvaranju ulaza u školu staraju se domar, ložač-kotlovničar, noćni čuvari  i dežurni zaposlenici u školi.

 

Član 9.

 

Na glavni ulaz u školi ulaze učenici/učenice, nastavnici/nastavnice, stručni saradnici/saradnice i ostalo osoblje zaposleno u školi, kao i sva ostala lica koja po bilo kojem osnovu dolaze u školu.

 

Na poseban ulaz ulazi se kada to posebni interesi posla zahtjevaju o čemu odlučuje direktor/direktorica škole.

 

 

 

Član 10.

 

Ključevi od ulaza u školi nalaze se u portirnici, a duplikati su pohranjeni  u kod domara u posebnoj prostoriji.

 

Za ključeve od ostalih prostorija i kabineta su zaduženi svi nastavnici i ostali uposlenici (svaki za svoju učionicu / kabinet i pomoćni kabinet ukoliko ga ima)  a duplikati se nalaze kod  domara i noćnog čuvara.

Duplikati ključeva od kancelarija direktora, sekretara i pedagoga su zapečaćeni u koverti i nalaze se kod noćnog čuvara.

 

Član 11.

 

Učenik je dužan doći u školu najkasnije deset minuta prije početka prvog časa,  a napustiti školu i školsko dvorište, najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obaveza.

 

Po dolasku u školu učenici ulaze u učionice, sjedaju na svoja mjesta i pripremaju se za početak časa.

 

Ako se u školi vrši organizovan ulazak, u zgradu prvo ulaze učenici nižih razreda, a potom učenici viših razreda.

 

Prilikom penjanja uz stepenice i silaska niz stepenice, učenici su obavezni kretati se svojom desnom stranom.

 

Član 12.

 

Zabranjeno je kašnjenje na čas nastave učenicima i nastavnicima.

 

Ukoliko se desi da učenik zakasni na prvi čas do 5 minuta, učenik ulazi u učionicu na način propisan članom 13. ovog Pravilnika.

 

Ukoliko učenik neopravdano zakasni na prvi čas više od 5 minuta ne može ući  u učionicu, nego je dužan sačekati kraj prvog časa u dvorištu škole ili holu škole, ukoliko je loše vrijeme.

 

Član 13.

 

Ako učenik opravdano zakasni na čas neće se zadržavati u hodnicima, dvorištu, sanitarnim prostorijama i drugim dijelovima školske zgrade, već će odmah ući  u učionicu/ kabinet.

 

Poslije javljanja nastavniku i pružanja obaviještenja o razlogu kašnjenja, po odobrenju nastavnika odlazi na svoje mjesto.

 

Član 14.

 

Ako nastavnik zakasni na čas, dežurni nastavnik ili dežurni učenik obavještava o tome direktora ili pedagoga škole.

 

Do dolaska nastavnika učenici ostaju u učionici i u miru se pripremaju za taj čas.

 

 

 

Član 15.

 

Ulazak i izlazak nastavnika i drugih odraslih lica u učionicu, učenici pozdravljaju ustajanjem. Potom će učenici sjesti. Sav razgovor sa pridošlicom vodi nastavnik bez bilo kakvog uplitanja učenika. Za svo vrijeme boravka pridošlice u učionici učenici su dužni da budu posebno mirni.

Izuzetno, kada rade pismene zadatke i kontrolne vježbe, kad vrše eksperimente  i laboratorijske vježbe, odnosno praktičan rad i slično, učenici ulazak nastavnika i drugih lica ne pozdravljaju ustajanjem.

 

 

 1. PRIJEM RODITELJA UČENIKA I GRAĐANA – STRANAKA

 

 

Član 16.

 

Prijem roditelja učenika i građana, radi ostvarivanja njihovih prava i obaveza kod nastavnika, stručnih saradnika, direktora, sekretara i ostalih zaposlenika škole, vrši se u skladu sa utvrđenim radnim vremenom škole i istaknutim rasporedom konsultacija sa predmetnim nastavnicima.

 

Član 17.

 

Radnik ili dežurni učenik na ulazu u školu, dužan je roditelju učenika ili građaninu pružiti odgovarajuće informacije u pogledu upućivanja do traženog nastavnika, direktora ili nekog drugog zaposlenika.

 

Ako se ukaže potreba i ako to zahtjevaju posebni interesi, direktor škole može narediti da se od roditelja učenika ili građana prilikom ulaska u školu zadržava lična karta.

 

Član 18.

 

U vrijeme održavanja roditeljskih sastanaka i informacija, direktor škole može odobriti da se ne vrši pojedinačna kontrola ulaska i izlaska iz škole, ali se tom prilikom budno prati kretanje roditelja.

 

Član 19.

 

Prilikom ulaska u školu, roditelji učenika, odnosno građani moraju biti pristojno odjeveni i obuveni i ne mogu sa sobom unositi stvari većeg obima (paket, putna torba i slično).

 

 

 

 

Član 20.

 

Ako roditelj učenika ili građanin traži da bude primljen kod nastavnika, pedagoga, direktora ili sekretara škole, dežurni radnik/ica ili učenik/ica je dužan/a da provjeri da li ga nastavnik/ca, pedagog, direktor ili sekretar može primiti ili će prijem izvršiti neko drugi.

 

Za vrijeme nastave nema prijema kod nastavnika.

 

Roditelji mogu učenike dopratiti do ulaza u školsku zgradu, te ih tu i sačekati po završtetku nastave. Izuzetak su djeca sa poteškoćama u razvoju.

Roditelji i nastavnici su dužni poštivati Protokol o saradnji roditelja sa školom.

U svrhu efikasnije saradnje roditelja i škole, te održavanja kućnog reda u školi, pri dolasku roditelj je dužan javiti se dežurnom radniku u školi na ulazu, te ga sačekati i nakon toga otići do mjesta održavanja individualnog razgovora.  Konsultacije roditelja sa nastavnicima se vrše isključivo u dogovorenim terminima. Svaki oblik informativnih ili konsultivnih sa roditeljima, nastavnici provode isključivo u prostorijama škole u za to predviđenom terminu.

 

Iz sigurnosnih razloga nije dozvoljen ulazak u školu i kretanje po školi licima koja nisu ni u kakvoj vezi, i po kakvom osnovu, sa izvođenjem odgojno-obrazovnih procesa, ne predstavljaju dio školske zajednice (osoblje, roditelji/staratelji i učenici) te nisu direktni ili indirektni sudionici školskih aktivnosti bez odobrenja direktora škole.

 

 

IV  KONTROLA UNOŠENJA I IZNOŠENJA STVARI I PREDMETA

 

 

Član 21.

 

Učenicima škole, nastavnicima i ostalom osoblju škole zabranjeno je unošenje svih stvari i predmeta koji nisu vezani na odgojno – obrazovni rad, odnosno za obavljanje poslova  i zadataka.

 

U prostoru škole zabranjeno je:

 • nošenje oružja i drugih predmeta kojima se može nanijeti tjelesna povreda,
 • bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.,
 • unošenje i konzumiranje alkohola, duhana i narkotičnih sredstava,
 • pušenje u prostorijama škole i školskom dvorištu (osim u prostorijama koje su namijenjene za tu svrhu za zaposlenike škole),
 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju,
 • korištenja mobitela na nastavi,
 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja,
 • unošenje časopisa nepodobnog sadržaja,
 • reklama i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja.

 

Za sve stvari i predmete koji se službeno unose i iznose iz škole, a vlasništvo su škole, mora postojati pismeno odobrenje od ovlaštenih lica.

 

 

 

 

Član 22.

 

Pošiljke koje se dostavljaju pojedincima,  radnicima škole, izuzev pošiljki koje se dostavljaju putem pošte, ako se sa sigurnošću ne zna donosilac ili pošiljalac, podliježu posebnoj stručno-tehničkoj kontroli, koju organizuje direktor škole.

 

Član 23.

 

Televizijski i radio snimatelji, mentorski rad, humanitarne aktivnosti, javne, kulturne i sportske aktivnosti, lica i organizacije izvan škole, ne mogu u školi obavljati bilo kakve aktivnosti bez dozvole direktora škole.

 

 

V  UPOTREBA PROSTORIJA I OPREME

 

Član 24.

 

Zajedničke prostorije u zgradi škole (kuhinja, biblioteka i slično), mogu se koristiti i upotrebljavati za predviđene namjene po rasporedu ovlaštenih lica.

 

Salu za tjelesni odgoj mogu koristiti van radnog vremena sportske sekcije, druge sportske organizacije i rekreativci sa kojima škola ima zaključen ugovor.

 

Član 25.

 

Vannastavne aktivnosti (projekti, pripreme za takmičenje, probe za radionice u školi) učenik treba da obavlja prije ili poslije časova.

Član 26.

 

Ostale prostorije u školi (učionice, kabineti, kancelarije i slično) koriste se u skladu sa njihovom funkcijom  i namjenom.

Upotrebu učionica, kabineta i kancelarija van njihove funkcije i namjene odobrava direktor škole uz pismeno odobrenje.

Opći je princip da korištenje opreme i prostorija škole u svrhu nastave i nastavnih procesa ima apsolutnu prednost u odnosu na komercijalne svrhe.

 

Član 27.

 

Učenici, nastavnici i ostalo osoblje škole dužni su da prostorije i opremu škole čuvaju i upotrebljavaju u skladu sa njenom namjenom.

 

Školski razglas se ne može koristiti bez odobrenja direktora škole, odnosno bez njegove sagalasnosti sa tekstom koji se emituje.

 

Roditelji učenika odgovaraju moralno i materijalno za štetu koju njihova djeca učine školskom inventaru.

 

 

VI  PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

 

Član 28.

 

Protivpožarna zaštita vrši se u svim prostorijama škole i njenoj neposrednoj okolini.

 

Mjere protivpožarne zaštite provode organi na način utvrđen posebnim Pravilnikom.

 

Član 29.

 

Zabranjena je upotreba dodatnih grijačkih tijela (grijalica, rešoa i slično) u prostorijama škole.

 

 

Član 30.

 

Pri eventualnom izbijanju požara dužnost svih uposlenika škole je prvo da najbližim izlazom evakuiše sve učenike iz zgrade škole, a potom da gase požar ne dovodeći u opasnost sebe niti bilo koga drugog.

 

Vježba protivpožarne zaštite izvodi se najmanje jednom godišnje, a organizuje je direktor škole.

 

 

 

VII  OBEZBJEĐENJE RADNIH PROSTORIJA

 

 

Član 31.

 

Higijeničarke su dužne da poslije čišćenja prostorija, zatvore prozore, ugase svjetla i zaključaju vrata, a ključeve predaju domaru škole.

O svakom nestanku ključa od prostorije obavještava se sekretar škole.

 

Član 32.

 

Ako se prilikom obilaska prostorija škole nađe neobezbijeđen povjerljiv materijal ili strogo povjerljiv materijal, pečati, štambilji, ključevi od kase i slično, preduzimaju se mjere da se takav materijal obezbijedi, zaključavanjem ili prenošenjem na odgovarajuće mjesto do početka radnog vremena.

O svemu ovome obaviještava se direktor ili sekretar škole.

 

 

 

Član 33.

 

Prijavljivanje kvarova i zahtjevi za intervencije i usluge u vezi sa korištenjem prostorija  i inventara podnose se pismeno sekretaru škole.

 

 

Član 34.

 

Noćni čuvari su dužni po dolasku na dužnost u drugoj smjeni da prate kretanje roditelja i učenika.

Noćni čuvari po dolasku na dužnost, ne smiju napuštati prostor škole.

U periodu noćnog nadzora nad školom, noćni čuvari ne smiju uvoditi druga lica u školu do kraja smjene, izuzev sa odobrenjem direktora škole.

Noćni čuvari nadziru organizacije, klubove, udruženja i pojedince koja iznajmljuju salu ili druge prostorije škole, sprečavaju štetu na objektu i inventaru škole i istu prijavljuju upravi škole radi pokretanja procesa nadoknade štete ili otkazivanja ugovora o iznajmljivanja prostorija.

 

Član 35.

 

Škola posjeduje video nadzorni sistem.

Principi na kojim se koristi video nadzorni sistem u školi su zakonska prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka.

Pristup administrativnom panelu i arhivskim zapisima video nadzornog sistema imaju direktor i domar škole.

Monitoring vrše noćni čuvari u prostoriji u kojoj borave.

Pravna i fizička lica koja traže pristup arhivi video zapisa u svrhu utvrđivanja činjenica i događanja oko dvorišta škole koje je u video krugu nadzornog sistema, mogu pristupiti posredovanjem nadležne policijske uprave i uz službeni nalog.

Video  nadzorni sistem se koristi u svrhe:

– utvrđivanja narušavanja sigurnosnih okolnosti u školi i dvorištu škole

– utvrđivanja nastale štete na objektu škole

– utvrđivanja činjenica vezanih za vršnjačko nasilje i ponašanje učenika i osoblja škole u toku trajanja nastave  i dežurstva noćnih čuvara te u druge svrhe za koje uprava škole smatra da su nužne za nesmetan rad škole.

 

 

VIII  POSTUPAK SA NAĐENIM STVARIMA

 

 

Član 36.

 

Nađene stvari u učionici, zajedničkim prostorijama i kancelarijama predaju se  dežurnom nastavniku ili sekretaru škole koji sačinjava o tome zabilješku.

 

Član 37.

 

Škola nije odgovorna za nestanak stvari, koje nisu neophodne za nastavni proces  i novca učenika za vrijeme njihovog boravka u školi.

 

 

 

 

 

IX  ODRŽAVANJE REDA I MIRA U ŠKOLI

 

Član 38.

 

U cilju održavanja reda i mira u školi i dosljednog provođenja odredbi ovog Pravilnika u školi se organizuje dežurstvo nastavnika kao i zaposlenika škole.

 

 

 

Član 39.

 

Dužnosti dežurnog nastavnika ili drugog dežurnog zaposlenika škole su :

 • dolazi u školu 30 minuta prije početka nastave,
 • brine se o uspostavljanju reda u školi i realizaciji Pravila o kućnom redu,
 • vrši nadzor nad dežurnim učenicima,
 • cijeni vremenske uslove i odlučuje da li će učenici za vrijeme velikog odmora izaći na školsko dvorište,
 • u knjigu dežurstva unosi sva bitna zapažanja.

 

.

 

Član 40.

Dužnosti redara su da:

 • pregledaju kabinet, utvrđuju u kakvom je stanju i pripremaju ga za rad,
 • o svojim zapažanjima obavijeste nastavnika na početku časa.
 • pomognu nastavniku u pripremi nastavnih učila i drugog didaktičkog materijala napočetku i na kraju časa.
 • prijavljuju nastavnicima početkom svakoga nastavnog časa sve odsutne učenike bez obzira na razlog njihovog izostanka
 • izvještavaju o nađenim predmetima nastavnika, a predmete (knjige, sveske, olovke, odjeću, nakit i sl.), odnose predaju razredniku
 • nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara,  te o uočenim oštećenjima izvještavaju dežurnog nastavnika ili razrednika.

 

 

 

 

 

 

 

X  ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DVORIŠTA

 

 

Član 41.

 

 1. Zelene površine i dvorišta imaju se održavati čiste i uredne, o čemu su dužne da se brinu higijeničarke, domar, ložač-kotlovničar i noćni čuvari,
 2. travnjaci se trebaju redovno kositi o čemu se brinu  domar, ložač-kotlovničar i noćni čuvari škole.
 3. sadnice moraju biti redovno očišćene i okopane, o čemu se staraju domar, ložač-kotlovničar, noćni  čuvari škole, higijeničarke i ekološka sekcija,
 4. zajednice učenika i učeničke organizacije i sekcije su dužne da vode brigu o zelenim površinama oko škole i obavezne se da ovu aktivnost planiraju  u svojim programima.
 5. U školskom dvorištu je zabranjeno parkiranje vozila, osim prostora predviđenog za tu namjenu.
 6. Domar ili ložač-kotlovničar i jedan dežurni nastavnik su obavezni u vrijeme velikog odmora biti prisutni u dvorištu škole i sarađivati sa dežurnim nastavnikom u uspostavi reda u dvorištu.

 

 

 

 

 

XI  OSTALE DUŽNOSTI UČENIKA, NASTAVNIKA,STRUČNIH

       SARADNIKA I  DRUGOG OSOBLJA ŠKOLE

 

 

 1. DUŽNOSTI UČENIKA

 

Član 42.

Učenik je dužan:

 • da čuva imovinu škole,
 • da se ponaša na način kojim se u punoj mjeri poštuje ličnost nastavnika, stručnog saradnika, direktora i ostalih zaposlenika škole kao i drugih učenika.
 • kulturno se ponašati za vrijeme boravka u školi i izvan nje,
 • održavati čistima i urednima  prostore škole,
 • dolaziti uredan u školu,
 • nakon dolaska u školu odjevne predmete i lične stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu,
 • mirno ući u učionicu prije početka nastave i pripremiti se za rad,
 • u slučaju kašnjenja javiti se dežurnom nastavniku,
 • učenici putnici trebaju se kulturno i primjereno ponašati u sredsvima gradskog prijevoza.
 • da ponesu svoje stvari prilikom napuštanja učionice.
 • da u školi koristi riječnik koji mora biti primjeren mjestu i osobi sa kojom komunicira.

 

 

 

Član 43.

 

Tokom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu. Učenik koji želi nešto pitati ili saopštiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke. Učenik kojega je nastavnik prozvao, dužan je ustati.

 

Član 44.

 

Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, kancelarije direktora  i sekretara škole.

Ako trebaju nastavnike, s njima mogu razgovarati u hodniku ili u kabinetu ili učionici, po završetku nastave.

 

Član 45.

 

Učenik mora poštovati sve zaposlene u školi, sve roditelje i sve druge starije osobe koje dođu u školu. Prilikom obraćanja bilo kome od njih treba ih persirati.

 

Učenik treba da i u vremenu van nastave svojom ozbiljnošću i dostojanstvom doprinese pozitivnim tendencijama i vrijednostima u svojoj sredini.

 

 

 

 

Član 46.

 

Za vrijeme boravka u školi učeniku je zabranjeno :

 • nekontrolisano kretanje, trčanje, skakanje, dovikivanje i slično, tokom velikog odmora,
 • bacanje otpadaka izvan postavljenih korpi za smeće,
 • zadržavanje u hodnicima, ispred učionica i drugih radnih prostorija u toku trajanja nastave,
 • uvođenje u školu osoba koje za to nemaju opravdanje,
 • uvođenje pasa i drugih životina u školu,
 • šaranje, pisanje po zidovima, školskim klupama i fasadi školske zgrade,
 • igranje karata i drugih igara u vidu razonode i kocke,
 • donošenje opasnih predmeta,
 • donošenje skupocjenog nakita i drugih vrijednih stvari i dragocijenosti,
 • donošenje igračaka koje ne služe nastavi,
 • igranje lopte i stvaranje galame u dvorištu škole za vrijeme trajanja nastave,
 • pušenje i uživanje bilo kakvih narkotičkih sredstava,
 • šminkanje i nošenje skupocjenog nakita
 • žvakanje žvakaće na časovima,
 • neovlašteno diranje učila i drugog didaktičkog, odnosno izložbenog materijala,
 • vrijeđanje drugih učenika po bilo kom osnovu,
 • korištenje mobitela u prostorijama škole i školskom dvorištu,
 • snimanje, objavljivanje i prikazivanje audio-video, te foto snimki svih sadržaja vezanih za školu bez prethodne saglasnosti direktora škole,

nošenje i korištenje laptopa, MP3, MP4 uređaja, walkman i druge slične uređaje u protivnom će se isti privremeno oduzeti i vratiti roditelju ili staratelju učenika.

 

Član 47.

 

Strane koje se ne budu pridržavale navedih propisa u prethodnom članu, bit će sankcionisani prema odredbama zakona koji regulišu navedenu materiju, Zakonom    o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pravilima i općim aktima Škole.

 

Član 48.

 

Odjeljensku knjigu za prvi nastavni sat iz zbornice uzima nastavnik koji u tom odjeljenju ima prvi čas, odjeljensku knjigu na sve naredne sate nosi odabrani učenik od strane razrednika, a zadnji čas odjeljenska knjiga ostaje kod nastavnika koji u tom odjeljenju ima čas koji ga vraća u ormar u zbornici namjenski određen za odlaganje odjeljenskih knjiga.

 

 

 

 

 

 

 1. DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA ŠKOLE

 

Član 49.

 

 • Radnici škole su dužni radno vrijeme koristiti kontinuirano za obavljanje raznih zadataka,
 • u odnosu prema učenicima, građanima i strankama su se dužni ponašati u granicama službenih ovlaštenja na način da se poštuje ličnost i dostojanstvo učenika i građanina,
 • da opremu i sredstva škole koriste sa pažnjom dobrog domaćina i u skladu sa njihovom namjenom,
 • koriste školsku internet LAN mrežu i wireless internet konekciju (školske IP adrese) pod
 • punom moralnom i krivičnom odgovornošću,
 • nastavnici su dužni da otključaju učionicu odnosno kabinet i pregledaju, te o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima obavjeste nadležno lice,
 • nastavnici održavaju red i disciplinu pri ulasku i izlasku učenika iz učionice u kojoj imaju nastavu, upozoravaju učenike koji u školi i dvorištu škole narušavaju disciplinu, rad, pravila i autoritet škole,
 • nastavnici po završetku nastave su dužni ugasiti svjetla i pregledati namještaj, opremu i sredstava škole, te o uočenoj eventualnoj šteti obavjestit direktora ili sekretara škole,
 • da se pridržavaju propisanih mjera zaštite od požara.
 • da budu pristojno odjeveni i da budu uredni (zaposlenicama škole pri dolasku u školu nije dozvoljeno nošenje mini suknji, majica sa bretelama, papuča, a zaposlenicima škole dolazak u školu u šortcevima, atletskim majicama i papučama. Zaposlenicima škole u školi nije dozvoljeno nošenje naušnica. Muškaci trebaju na radnom mjestu biti obrijani, osim u slučajevima kada nose  urednu bradu.

Član  50.

Strogo je zabranjeno radnicima, učenicima, roditeljima, starateljima, građanima i drugim licima koja ulaze u školsku zgradu:

 • unošenje sredstava, uređaja i opreme koji mogu izazvati požar ili eksploziju
 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičkih sredstava,
 • unošenje oružja,
 • unošenje pisanih materijala nepodobnog i neprimjerenog sadržaja,
 • unošenje predmeta koji mogu izazvati ozljedu (nožići, odvijači, britvice i sl.),
 • pušenje u prostorijama škole i školskom dvorištu (osim u prostorijama koje su namijenjene za tu svrhu za zaposlenike škole),
 • korištenje mobitela u učionicama za vrijeme nastave i na sjednicama stručnih organa, roditeljskim sastancima.

 

XII NAČIN ODJEVANJA I PONAŠANJA UČENIKA,

     NASTAVNIKA I DRUGIH ZAPOSLENIKA

 

Član 51.

Svi zaposlenici škole i učenici Škole dužni su voditi računa o svom odijevanju i ponašanju, te pridržavati se slijedećih pravila:

 • odjeća mora biti čista i uredna,
 • na odjeći se ne smiju nositi obilježja, natpisi i sl. političkih stranaka,
 • na odjeći se ne smiju nositi obilježja, natpisi i sl. koja vrijeđaju osjećanja drugih naroda ili podstiču vjersku, spolnu ili drugu netrpeljivost,
 • ponašati se u duhu pravila lijepog ponašanja i kulturnog ophođenja,

Za vrijeme boravka u školi, na nastavnim časovima i ostalim oblicima odgojno-          -obrazovnog rada učenicima, nastavnicima i ostalim zaposlenicima škole nije dozvoljeno:

 • nošenje kapa, kačketa, marama, osim ako to nije u skladu sa vjerskim propisima),
 • nošenje previše nakita,
 • nošenje naušnica (dječaci i nastavnici),
 • nošenje pirsinga (naušnica u nosu, obrvama i usnama) učenicima, nastavnicima i drugim uposlenicima škole za vrijeme boravka u prostorijama škole,
 • nošenje mini suknji (učenicama i nastavnicama),
 • izazovno odijevanje i nošenje dekoltirane majice i sl.,
 • nošenje obuće sa visokom štiklom (učenice),
 • izvlačenje i farbanje pramenova (dječaci),
 • imati neuredne, preduge nokte sa upadnim lakom (učenice).
 • odjeća učenika, nastavnika i drugih zaposlenika u školi ne smije biti uska, kratka, izazovna, već u skladu kulture odijevanja.

Član 52.

Učenici, nastavnici i ostali zaposlenici škole, koji se ne budu pridržavali navedih propisa u prethodnom članu,  bit će sankcionisani prema odredbama zakona koji regulišu navedenu materiju, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pravilima i općim aktima škole.

 

Član 53.

Postupanje prema odredbama ovih Pravila sastavni je dio radnih obaveza zaposlenika i učenika škole.

Član 54.

Zaposlenik Škole odgovara za kršenje kućnog reda prema odredbama Pravilnika o radu. Zaposlenik krši kućni red ako ne izvršava dužnosti i obaveze utvrđene ovim Pravilnikom.

Član 55.

Učenik odgovara za kršenje kućnog reda prema odredbama ovog Pravilnika na način i u postupku utvrđenim Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju. Pravilima ustanove i ovim Pravilnikom.

 

Kršenje kućnog reda može biti lakše, teže i teško.

 

Učenik lakše krši kućni red ako jednom nije izvršio određene dužnosti i obavezu regulisanu ovim pravilima.

 

Učenik teže krši kućni red  ako nakon opomene nastavnika ili direktora dva ili više puta prekrši kućni red.

Učenik teško krši kućni red ako postupa suprotno odredbi člana 15., člana 18.stav 2., alineja 8., člana 32.stav 1., člana 33. stav 1. i člana 35.stav 3. ovih  Pravila, ili tri puta prekrši kućni red.

 

Član 56.

Stranku koja za vrijeme boravka u Školi krši kućni red, dežurni nastavnik  će udaljit  iz prostorija Škole.

 

 

XIII  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 57.

 

Direktor škole je dužan upoznati sve zaposlenike škole sa odredbama ovog Pravilnika.

 

Nastavnici i stručni saradnici su dužni upoznati sve učenike škole sa odredbama ovog Pravilnika.

 

 

Član 58.

 

Na povrede odredaba ovog Pravilnika od strane zaposlenika škole primjenjuju se propisi iz Zakona o radu i Pravilnika o radu škole.

 

Na povrede odredaba ovog Pravilnika od strane učenka primjenjuju se Pravila škole – odredbe o disciplinskoj odgovornosti učenika.

 

Član 59.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Školskog odbora škole.

 

 

 Član 60.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe Pravila o kućnom redu škole  broj: 04-173 / 11 od  24. 05. 2011. godine.

 

 

Broj: 01-1-209/17

 

Sarajevo, 01.06.2017.  godine

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

 

________________________________

Muhibić Mirza                                                                   

 

 

 

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram