PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OŠ „HASAN KAIMIJA“

Na osnovu člana 118. Zakona o radu (»Sl novine Federacije BiH« br. 26/16),  člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 23/17, 33/17), revidiranih Nastavnih planova i programa, Pedagoškim standardima i općim normativima i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila, po predmetima za osnovnu školu. člana 110. Pravila JU OŠ »Hasan Kaimija« Sarajevo ( broj 08-90/15 od 20.04.2015 godine), kao sastavni dio Pravilnika o radu JU OŠ »Hasan Kaimija«, uz prethodne konsultacije i saglasnost Sindikata JU«Hasan Kaimija«, Školski odbor na  9. redovnoj sjednici održanoj dana  14.05. 2019. godine,   usvaja:

 

 

P R A V I L N I K 

O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI

RADNIH MJESTA JU OŠ „HASAN KAIMIJA“

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom u skladu sa zakonom i drugim propisima, utvrđuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u JU OŠ „Hasan Kaimija“ Sarajevo (u daljem tekstu: Škola).

 

Član 2.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom pravilniku podrazumijeva uključivanje oba roda.

 

Član 3.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija  radnih mjesta, utvrđena je  prema potrebama  Škole, na osnovu slijedećih principa:

 • da se obezbijedi zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova svakog radnog mjesta iz nadležnosti Škole,
 • da opis poslova svakog radnog mjesta bude tako uređen da obezbjeđuje punu zaposlenost i odgovornost svakog radnika u izvršavanju poslova radnog mjesta,
 • da se obezbijedi pravilno i efikasno rukovođenje u Školi.

 

Član 4.

Radnici u Školi, poslove iz svoje nadležnosti, obavljaju na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnog plana i programa  za osnovni odgoj i obrazovanje koje donosi Ministarstvo  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u skladu sa  zajedničkom jezgrom  nastavnih planova i programa kako to propiše  Agencija za nastavne planove i programe, Godišnjeg programa rada Škole koji donosi Školski odbor, Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanja, Pravila Škole, Pravilnika o radu, Pravilnika o radu produženog boravka i drugih propisa donesenih na osnovu zakona i Pravila Škole.

Član 5.

Broj nastavnika/nastavnica, stručnih saradnika/saradnica za izvođenje odgojno-obrazovnog rada sa djecom utvrđuje se Standardima i Normativima na osnovu broja upisane djece  i broja formiranih odeljenja na početku školske godine,  a broj ostalih radnika kao podrška  osnovnoj djelatnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti Škole, utvrđuje se na osnovu Pedagoških standarda i normativa.

 

Član 6.

 

Broj nastavnika/nastavnica – voditelja grupa, angažovanih u radu produženog boravka utvrđuje se Pedagoškim standardima i normativima na osnovu broja formiranih grupa, te principa ekonomske održivosti grupe.

Direktor škole može rasporediti nastavnike razredne i predmetne nastave da rade u produženom boravku škole, u svrhu nadopune nastavne norme a u skladu sa Pravilnikom o radu produženog boravka.

 

Član 7.

Poslovi iz člana 4 i 6 ovog Pravilnika vrše se bez unutrašnjih organizacionih jedinica.

 

II  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Član 8.

 1. RUKOVODNI KADAR

 

 1. DIREKTOR ŠKOLE

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Okvirnog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, u daljem tekstu: Zakonom), propisa koje donosi ministar, a koji se odnose na realizaciju nastavnog rada i procesa, Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu  ( u daljem tekstu: Pedagoški standardi i normativi), Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje ( u daljem tekstu: NPP), Godišnjeg programa rada Škole, Zakona o radu i drugih zakona i propisa koji tretiraju nadležnosti direktora.

Plan rada direktora obuhvata: koncepcijsko-programske zadatke, organizaciono-materijalnu problematiku, pedagoško-instruktivni rad, analitički-studijski rad, normativno-pravne i finansijske poslove, zastupanje i predstavljanje škole, pedagoška dokumentacija i evidencija rada.

Osim poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, obavlja i sljedeće poslove:

 1. priprema nacrt Godišnjeg plana i programa obrazovno odgojnog rada škole nakon čijeg donošenja je odgovoran za njegovo provođenje,
 2. podnosi izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada školskom odboru, osnivaču, ministru i nadležnom općinskom organu na kraju prvog polugodišta na kraju školske godine i dostavlja ga u eletronskoj formi,
 3. planira rad, saziva i vodi sjednice odjeljenjskih i nastavničkih vijeća,
 4. predlaže finasijski plan škole i podnosi finansijski izvještaj školskom odboru i osnivaču, u skladu sa pravilnikom kojeg donosi ministar vrši izbo i postavljenje radnika i sa njima zaključuje ugovor o radu,
 5. brine se o zbrinjavnaju radnika u skladu sa pravilnikom kojeg donosi ministar,
 6. na prijedlog komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika škole vrši postavljenje radnika sa rang-liste koju dostavi komisija i sa njima zaključuje ugovor o radu, odnosno donosi rješenja o prestanku ugovora o radu,
 7. osigurava uvjete za stručno usavršavanje radnika,
 8. brine se o sigurnosti, pravima, obavezama i interesima učenika i radnika,
 9. sarađuje s učenicima i roditeljima,
 10. predlaže školskom odboru pravila i druge opće akte,
 11. posjećuje nastavu idruge oblike odgojno-obrazovnog rada,
 12. poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obaveza iz radnog odnosa,
 13. sarađuje sa osnivačem, organima državne uprave, ustanovama i drugim organima,
 14. nadzire blagovremeno i tačno unošenje podataka u sistemu EMIS,
 15. utvrđuje raspored nastavnika i drugih radnika škole na određene poslove u skladu sa ovim pravilnikom,
 16. utvrđuje raspored radnog vremena svih radnika u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
 17. predlaže raspored časova nastavničkom vijeću škole,
 18. rješava po žalbama i prigovorima na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika,
 19. rješava po žalbama i prigovorima roditelja,
 20. odgovoran je za izvršenje naloga Ministarstva, prosvjetnog inspektora u slučaju neprimjerenog ponašanja nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i drugih radnika i njihovog negativnog uticaja na učenike i radnike škole,
 21. provodi odluke školskog odbora i nastavničkog vijeća,
 22. prati i ocjenjuje rad nastavnika i stručnih saradnika i drugih radnika škole,
 23. vrši i druge poslove utvrđene relevantnim propisima, pravilima škole i drugim općim aktima.

 

Uslovi za vršenje poslova VSS-VII stepen stručne spreme. Za direktora osnovne škole može biti imenovano lice koje osim općih uslova u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše,da  ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga  najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško – psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi, te ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa i ima najmanje zvanje mentor i druge posebne uvjete propisane Zakonom i pravilnikom koji donosi ministar.
Status izvršioca rukovodno –reizborni (mandat 4 godine)
Naziv radnog mjesta direktor JU Osnovne škole
Izbor i imenovanje Direktora osnovne škole kao javne ustanove imenuje i razriješava Školski odbor na osnovu Zakona i podzakonskih akata.
Broj izvršilaca 1 (jedan)

 

 

 1. STRUČNI SARADNICI

 

 1. PEDAGOG / PEDAGOG – PSIHOLOG

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu  Zakona, propisa koje donosi ministar, a koji se odnose na realizaciju nastavnog rada i procesa, Pedagoških standarda i normativa i koji se odnosi na obavljanje poslova pedagoga, Godišnjeg programa rada škole i drugih  zaduženja dobijenih od strane direktora škole, a koja se odnose na  poslove koji po prirodi posla spadaju u poslove pedagoga.

 1. koncepcijsko-programski zadaci,
 2. učestvuje u planiranju, programiranju, ostvarivanju i analizi odgojnog rada,
 3. stručni rad sa nastavnicima i stručnim organima škole,
 4. rad sa učenicima i učeničkim organizacijama,
 5. predlaže mjere za unapređenje rada kroz analize i istraživački rad,
 6. rad na unaprijeđenju nastave,
 7. sarađuje sa institucijama,
 8. usko sarađuje sa direktorom, nastavnicima razredne i predmetne nastave,
 9. predlaže mjere za veću efikasnost rada – savjetima i drugim oblicima rada,
 10. rad na profesionalnoj orjentaciji učenika, na humanizaciji odnosa među učenicima,
 11. saradnja sa roditeljima – organizovanje i neposredan rad,
 12. vođenje pedagoško-psihološke dokumentacije, personalni dosjei učenika, pedagoški karton učenika,
 13. ispitivanje zrelosti djece za upis u prvi razred osnovne škole,
 14. planira individualno i kolektivno stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika,
 15. istraživanja u praksi školskog pedagoga,
 16. pedagoško-psiholiška praksa studenata nastavnih fakulteta,
 17. učestvuje u radu komisija vezanih za rad škole,
 18. pripremanje za rad i stručno usavršavanje,
 19. rad u stručnom timu za inkluzivnu podršku,
 20. rad na Godišnjem programu radaškole i planu razvoja škole, praćenje realizacije GPRŠ,
 21. obavlja daktilografske poslove vezano za opis poslova pedagoga,
 22. obavlja i druge poslove iz svoje struke prema NPP i poslove koje mu stavi u zadatak direktor

 

Uslovi za vršenje poslova VSS – VII stepen stručne spreme ili  završen II stepen bolonjskog ciklusa za profil pedagoga ili pedagoga/psihologa

 

Status izvršioca stručni saradnik

 

Naziv radnog mjesta: pedagog škole
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca 1 (jedan)

 

 

 1. BIBLIOTEKAR

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Zakona, propisa koji tretiraju bibliotekarsku djelatnost u školama, propisa koje donosi ministar, Pedagoških standarda i normativa i Godišnjeg programa rada škole.

Određena zaduženja koja se tretiraju kao opis poslova su i zaduženja dobijena od strane direktora škole, a koja se odnose na poslove koji po prirodi posla spadaju u poslove bibliotekara.

 1. poslovi planiranja-učešće u programiranju rada škole, saradnja sa nastavnicima, stručnim saradnicima u neposrednom planiranju i izvođenju odgojno-obrazovnog rada, poslovi planiranja obnove i nabavke novih knjiga – dopuna bibliotečkog fonda,
 2. praćenje i realizacija programa rada škole: permanentni rad na praćenju realizacije programskih zadataka Škole sa stanovišta funkcije i uloge školske biblioteke u realizaciji nastavnih i vannastavnih odgojno-obrazovnih sadržaja,
 3. rad na pravovremenom informisanju nastavnika i stručnih saradnika o novinama u stručnoj literaturi i periodiici, rad na klasifikaciji i stručnoj obradi periodike,
 4. rad sa učenicima na popularizaciji knjige, davanje uputa za korištenje i davanje metodičkih napomena za brzo i efikasno sticanje potrebnih informacija, saradnja sa roditeljima u području korištenja knjiga radi pružanja pomoći učenicima,
 5. stručna analiza rezultata rada u okviru realizacije programa rada škole,
 6. stručno evidentiranje i klasifikacija fonda stručne knjige i periodike, dječije i omladinske štampe, časopisa, naslova po predmetima i nastavnim područima,
 7. poslovi na izdavanju i preuzimanju knjiga,
 8. poslovi informisanja,
 9. permanentno stručno usavršavanje i ostali poslovi i radni zadaci,
 10. projektna nastava, multidisciplinarni pristup nastavi, koordinacija rada predmetne i razredne nastave sa radom biblioteke,
 11. obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora, stručnih organa škole i školskog odbora.

 

 

Uslovi za vršenje poslova VSS –  VII stepen stručne spreme bibliotekar ili završen II stepen bolonjskog ciklusa za profil bibliotekar ili nastavnik, odnosno nastavnici predmetne nastave sa VI ili VII stepenom stručne spreme i položenim  stručnim ispitom iz bibliotekarstva – viši knjižničar ili bibliotekar. Izuzetak član 149. stav (2) Pravilnika o radu(zatečeni radnici) kao i ostali radnici iz neposrednog odgojno-obrazovnog proces u slučaju potrebe za bibliotekarom.
Status izvršioca stručni saradnik
Naziv radnog mjesta: bibliotekar
Izbor

 

U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca 1 (jedan)

 

 

 1. c) NASTAVNICI RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE

 

Opis poslova:

Poslovi  radnog mjesta nastavnika razredne i predmetne nastave obavljaju se na osnovu NPP  i na osnovu Pedagoških standarda i normativa.

Izbor radnika vrši se u skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.

 

 

Poslovi nastavnika razredne i predmetne  nastave u okviru radne sedmice:

 

NASTAVA

1. Redovna nastava Prema NPP
2. Pregled pismenih Prema NPP
3. Priprema za rad Prema NPP

OSTALI OBLICI NEPOSREDNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

4. Razredništvo Prema NPP
5. Sekcija Prema NPP
6. Dopunska nastava Prema NPP
7. Dodatna nastava Prema NPP
8. Fakultativna nastava Prema NPP
9. Priprema za rad Prema NPP

OSTALO

11 Stručno usavršavanje Prema NPP
12 Rad u stručnim organima Prema NPP
13 Inovacije Prema NPP
14 Saradnja sa roditeljima Prema NPP
15 Rad na pedagoškoj dokumentaciji Prema NPP
16 Dežurstvo Prema NPP
17 Kulturna i javna djelatnost Prema NPP
18 Ostalo Prema NPP

 

Poslovi nastavnika razredne i predmetne nastave u okviru školske godine

 1. planiranje i programiranje svih aktivnosti (godišnje, mjesečno, sedmično),
 2. ostala planiranja i programiranja (slobodne aktivnosti i drugi neposredni rad),
 3. izrada izvještaja (klasifikacije, zapisnici, druge evidencije),
 4. popisi školske imovine (fizički popis i dr.),
 5. rad u inventurnoj komisiji,
 6. estetsko uređenje škole i školskog dvorišta,
 7. unošenje i korištenje podataka u EMIS bazu podataka,
 8. zdravstvena zaštita učenika,
 9. prikupljanje raznih uplata od učenika za užine, izlete, ekskurzije, pomoći i sl.
 10. popravni i drugi ispiti,
 11. obavljanje mentorstva,
 12. učešće u projektima za unaprijeđenje nastavnog procesa,
 13. drugi poslovi prema Nastavnom planu i programu i po nalogu direktora

 

 1. NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE
Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen ili viša stručna sprema –VI stepen  ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

 

Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca Prema broju odjeljenja

 

 

 1. NASTAVNIK BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI   

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen   ili Viša stručna sprema – VI stepen ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

 

Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca 2 (dva)

 

 1. NASTAVNIK STRANOG JEZIKA

 

6.1. Nastavnik engleskog jezika

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa   . /kao pod c /

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

 

Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje  svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca 2 (dva)

 

 

6.2. Nastavnik njemačkog jezika

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa   /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

 

Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje  svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK MATEMATIKE

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili viša stručna sprema – VI stepen  ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

 

Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca 2 (dva)

 

 

 1. NASTAVNIK FIZIKE

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i  na osnovu Pedagoških standarda i normativa. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili viša stručna sprema –VI stepen ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

 

Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK HEMIJE/KEMIJE

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i  na osnovu Pedagoških standarda i normativa. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili viša stručna sprema – VI stepen ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
 Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca jedan (1)

 

 1. NASTAVNIK BIOLOGIJE

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i  na osnovu Pedagoških standarda i normativa. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili viša stručna sprema – VI stepen ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK GEOGRAFIJE/ZEMLJOPISA

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i  na osnovu Pedagoških standarda i normativa. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili viša stručna sprema – VI stepen ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
Status izvršioca Nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK HISTORIJE/POVIJESTI

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i  na osnovu Pedagoških standarda i normativa. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili viša stručna sprema – VI stepen ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK KULTURE ŽIVLJENJA

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili viša stručna sprema – VI stepen ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
Status izvršioca nastavnik  sa nastavnom normom koja se utvrđuje  svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK GRAĐANSKOG OBRAZOVANJA

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa   za osnovno obrazovanje. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili završen II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom. i koji je obavezan proći stipendijski program stručnog usavršavanja za uže-stručnu oblast građanskog obrazovanja koji provodi CIVITAS Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava, odnosnonastavnici koji posjeduju Civitasov certifikat o završenoj obuci.

 

Status izvršioca nastavniksa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK MUZIČKE/GLAZBENE KULTURE

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu NPP i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili viša stručna sprema – VI stepen ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske  godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK LIKOVNE KULTURE

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa za osnovno obrazovanje. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 1. NASTAVNIK INFORMATIKE

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa za osnovno obrazovanje. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen ili viša stručna sprema – VI stepen  ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK TEHNIČKE KULTURE I OSNOVA TEHNIKE

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa   za osnovno obrazovanje. / kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen ili viša stručna sprema – VI stepen  ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
Status izvršioca nastavnik  sa nastavnom normom koja se utvrđuje  svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 1. NASTAVNIK TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa za osnovno obrazovanje. /kao pod c/

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

 

Status izvršioca nastavnik sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

20.NASTAVNIK ISLAMSKE VJERONAUKE

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa   za osnovno obrazovanje. /kao pod c /

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen ili  završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

Poseban uslov: pismena saglasnost nadležnog ureda muftije (shodno odredbi člana 4. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH).

Ukoliko postoji zainteresiranost učenika, u školi se mogu angažovati lica koja će predavati katoličku ili pravoslavnu vjeronauku, uz odgovarajuću školsku spremu.

 

Status izvršioca nastavnik  sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK DRUŠTVA/KULTURE/RELIGIJE

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa. /kao pod c/

Izborno–obavezni nastavni predmet Društvo/Kultura/Religija je koncipiran na način da se izučava u tri cjeline:

 1. od prvog do petog razreda
 2. šesti i sedmi razred
 3. osmi i deveti razred

 

Profil kadra koji će realizirati nastavu iz predmeta Društvo/Kultura/Religija od prvog do petog razreda dat je kako slijedi:

 1. nastavnici razredne nastave koji imaju uslove za realiziranje razredne nastave od prvog do petog razreda škole,
 2. pored nastavnika iz tačke 1. u petom razredu škole nastavu mogu realizirati nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom društvenog smjera.

Profil kadra koji će realizirati nastavu iz predmeta Društvo/Kultura/Religija u šestom i sedmom razredu dat je kako slijedi:

 1. nastavnici koji imaju uslove za realiziranje nastave iz predmeta Kultura življenja
 2. nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom društvenog smjera.

Profil kadra koji će realizirati nastavu iz predmeta Društvo/Kultura/Religija u osmom i devetom razredu dat je kako slijedi:

 1. nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom društvenog smjera,
 2. nastavnici sa završenim ostalim fakultetima društvenog smjera, uz položenu pedagoško-psihološku grupu predmeta.

 

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen ili viša stručna sprema – VI stepen  ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.
Status izvršioca nastavnik  sa nastavnom normom koja se utvrđuje svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna. Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor Preraspodjelom obaveza nastavnika u okviru 40-satne radne sedmice, a ako na ovaj način nije moguće obezbjediti potreban kadar onda u skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. NASTAVNIK ZDRAVIH ŽIVOTNIH STILOVA

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Pedagoških standarda  i normativa za osnovno obrazovanje. /kao pod c /

Profil kadra koji može realizovati nastavu u okviru kurikuluma Zdravi životni stilovi je:

Tema: Inkluzija – uvažavanje različitosti – od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom svih usmjerenja,

Tema: Fizičke aktivnosti – razvoj humanosti, sposobnosti, znanja i vještina –  od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici tjelesnog i zdravsvenog odgoja/sporta,

Tema: Zdrava ishrana – od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici biologije; nastavnici koji imaju uslove za realizaciju nastave iz predmeta Kultura življenja i nastavnici  tjelesnog i zdravsvenog odgoja/sporta,

Tema: Razvoj životnih stilova – put ka nenasilnoj komunikaciji – od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom svih usmjerenja,

Tema: Zdravim životnim stilovima protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci – od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici biologije; nastavnici koji imaju uslove za realizaciju nastave iz predmeta Kultura življenja i nastavnici  tjelesnog i zdravsvenog odgoja/sporta,

Tema: Očuvanje reproduktivnog zdravlja – razvijanje pozitivnih stavova i vrijednosti – od VIII – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici biologije.

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen  ili završen II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihlološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan  u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

 

Status izvršioca nastavnik  sa nastavnom normom koja se utvrđuje  svake školske godine

Nastavna norma može biti puna ili nepuna.  Nastavna norma je osnov za zaključivanje ugovora o radu i izmjenu ugovora o radu zbog izmijenjenih okolnosti.

Naziv radnog mjesta: nastavnik/nastavnica
Izbor Preraspodjelom obaveza nastavnika u okviru 40-satne radne sedmice, a ako na ovaj način nije moguće obezbjediti potreban kadar onda u skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.
Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 

STRUČNI PROFILI NASTAVNIKA KOJI MOGU REALIZOVATI NASTAVU U PETOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE:

 

 1. Nastavu iz predmetaBosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji /nastavnici/ profesori razredne nastave.

 

 1. Nastavu iz predmeta Matematike u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji /nastavnici/ profesori razredne nastave.

 

 1. Nastavu iz predmeta Priroda u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji /nastavnici/ profesori razredne nastave.

 

 1. Nastavu iz predmeta Društvo u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji/nastavnici/ profesori razredne nastave.

 

 1. Nastavu iz predmeta Muzička kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji/nastavnici/ profesori razredne nastave.

 

 1. Nastavu iz predmeta Likovna kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji/nastavnici/profesori razredne nastave.

 

 1. Nastavu iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji/nastavnici/ profesori razredne nastave.

 

 1. Nastavu stranih jezika u petom razredu devetogodišnje osnovne škole izvode nastavnici –profesori stranog jezika.

 

 1. Nastavu kulture življenja u petom razredu devetogodišnje osnovne škole izvode:
 • nastavnici/profesori kulture življenja,
 • nastavnici/profesori ekonomike domaćinstva i hemije
 • nastavnici/profesori kulture življenja i tehničkog odgoja

 

 1. Nastavu vjeronauke izvode nastavnici/profesori vjeronauke.

 

 1. Nastavu iz predmeta Osnove tehnike realiziraju nastavnici/profesori tehničkog odgoja i informatike

 

U slučaju da škola ne raspolaže profilom nastavnog kadra navedenog u tački 11., nastavu iz predmeta Osnove tehnike mogu realizirati kombinovano, u zavisnosti od nastavnih sadržaja, nastavnici/profesori tehničkog odgoja i nastavnici/profesori informatike, ali i oni nastavnici koji imaju grupe informatike i tehnički odgoj sa nekim drugim predmetom (fizika,matematika…) po pojedinim temama kako slijedi.

 

Nastavu u V razredu mogu realizirati i nastavnici/profesori predmetne nastave po nastavnim predmetima kako slijedi:

 

 1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost u petom razredu devetogodišnje osnovne škole-nastavnici/profesori bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
 2. Matematika u petom razredu devetogodišnje osnovne škole-nastavnici/profesori matematike
 3. Priroda u petom razredu devetogodišnje osnovne škole-nastavnici/profesori biologije
 4. Društvo u petom razredu devetogodišnje osnovne škole-nastavnici/profesori historije, historije/geografije, geografije,  geografije/historije
 5. Muzička kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole-nastavnici/profesori muzičke kulture
 6. Likovna kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole-nastavnici/profesori likovne kulture
 7. Tjelesni i zdravstveni odgoj u petom razredu devetogodišnje osnovne školenastavnici/profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 

 1. NASTAVNIK U PRODUŽENOM BORAVKU / u slučaju iskazane potrebe /

 

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Programa rada produženog boravka, nastavnog plana i programa i Godišnjeg programa rada škole.

Profil i nivo stručne spreme nastavnika-voditelja grupe utvrđen je Zakonom, NPP i Pedagoškim standardima i normativima.

Radni angažman nastavnika-voditelja grupa u produženom boravku kao i prijava po četrdeset

satnoj radnoj sedmici utvrđuje se u skladu sa brojem učenika u grupi i ekonomskoj održivosti

grupe.

U sklopu rada kroz radionice, usmjerene časove i slobodne aktivnosti u radu mogu biti,

odlukom direktora škole, angažovani predmetni nastavnici i stručni saradnici.

Opis poslova:

 1. Organizovanje dnevnih obaveznih zadataka u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama

učenika

 1. Pružanje stručne pomoći u učenju i savjetodavni rad sa učenicima
 2. Organizovanje slobodnih aktivnosti učenika koje podrazumijeva vođenje slobodnih aktivnosti, upućivanje učenika na aktivnosti, kao i organizaciju rekreativnih i izvannaučnih aktivnosti, te učešće u kulturnoj djelatnosti škole i zajednice
 3. Briga za pravilnu prehranu učenika
 4. Redovna saradnja s roditeljima i izvještavanje o radu učenika
 5. Briga za vođenje i funkcioniranje radnog prostora, te izrada potrebnog didaktičkog i ostalog materijala
 6. Planiranje i programiranje rada produženog boravka (godišnje, mjesečno, dnevno)
 7. Vođenje evidencije o polaznicima produženog boravka (uspostavljanje evidencije, dnevna evidencija, evidencija saradnje sa roditeljima)
 8. Organizacija roditeljskih sastanaka
 9. Saradnja sa učiteljima u redovnoj nastavi (praćenje programa rada učitelja u redovnom odjeljenju s posebnim osvrtom na ciljeve i zadatke, uspostavljanje kontrole nad dnevnim obaveznim zadaćama i obrazovnim potrebama pojedinog učenika)
 10. Saradnja sa stručnim saradnicima
 11. Stručno usavršavanje vaspitača/odgajatelja
 12. Izvještavanje, statističko praćenje rezultata i evaluacija rezultata rada na polugodištu i na kraju školske godine,
 13. Drugi poslovi u skladu sa programom rada produženog boravka

 

 

Uslovi za vršenje poslova Visoka stručna sprema –VII stepen, Viša stručna sprema – VI stepen  ili završen I, II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu  ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom grupom  predmeta  koji imaju odgovarajući profil i nivo stručne spreme : nastavnika razredne nastave, pedagoga, socijalnog pedagoga ili pedagoga-psihologa.

 

Status izvršioca Radni angažman nastavnika razredne nastave za rad u produženom boravku kao i prijava po četrdeset satnoj radnoj sedmici utvrđuje se u skladu sa brojem učenika u grupi i ekonomskoj održivosti grupe.
Naziv radnog mjesta: Nastavnik/nastavnica za rad u produženom boravku
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.

Prema ukazanoj potrebi moguća i preraspodjela obaveza nastavnika u okviru 40-satne radne sedmice.

Broj izvršilaca PP (prema potrebi)

 

 

 1. d) ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKO OSOBLJE

 

 1. SEKRETAR ŠKOLE

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se kao podrška osnovnoj djelatnosti. Poslovi se obavljaju na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona koji tretiraju  oblast  radnih odnosa, PIO, zdravstvenog osiguranja, socijalne zaštite, i drugih propisa za cjelokupno poslovanje pravnog subjekta.

 

 1. Upravno-pravni poslovi
 • učešće u izradi nacrta svih normativnih akata Škole u skladu sa zakonskim propisima,
 • praćenje zakonskih propisa i službenih glasila,
 • pripremanje materijala za Školski odbor, vođenje zapisnika, izrada odluka,
 • briga i realizacija registracije i statusnih promjena Škole pri nadležnim ustanovama,
 • saradnja sa nadležnim stručnim službama izvan škole: inspekcijama, službe PIO/MIO, Zavodom za zapošljavanje i sl.,
 • zastupanje i predstavljanje pred sudom (U sporovima vrijednosti do 50 000 KM. Za sporove vrijednosti iznad 50 000 KM škola angažuje advokata, ukoliko sekretar škole nema polože pravosudni ispit.
 1. Kadrovski i administrativni poslovi
 • vođenje matične evidencije radnika, vođenje evidencije EMIS o radnicima,
 • prijavljivanje i odjavljivanje radnika i članova porodice nadležnim službama mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i praćenje promjena,
 • vođenje evidencije odsustvovanja s posla (godišnji odmori, dopusti, bolovanja),
 • učestvovanje u izradi plana godišnjih odmora,
 • izdavanje raznih uvjerenja radnicima škole,
 • stručna pomoć komisijama škole,
 • izrada raznih dopisa, izvještaja, zahtjeva i ogovora,
 • poslovi javne nabavke osnovnih sredstava i potrošnog materijala (odluke,zahtjeve, pozive, rješenja, ugovore),
 • rad sa strankama (radnicima, učenicima, roditeljima, predstavnicima drugih škola, ustanova i institucija),
 • poslovi vezani za obavezne godišnje sistematske preglede radnika, personalni dosijei radnika,
 • kontaktira i koordinira sa drugim školama, ustanovama, ministarstvima, općinama i drugim institucijama.
 1. Poslovi u odnosu na tehničko osoblje
 • organiziranje, koordiniranje i kontrola rada tehničkog osoblja.
 1. Planiranje i programiranje rada
 • učešće u izradi godišnjeg programa rada škole,
 • učešće u izradi Plana javnih nabavki.
 1. Stručno usavršavanje
 • Stalno stručno usavršavanje, učešće na seminarima, predavanjima, savjetovanjima, učešće u radu stručnih aktiva sekretara i drugim oblicima organiziranja.

 

Uslovi za vršenje poslova VSS-VII stepen ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova, II ciklus bolonjskog visokobrazovnog procesa, završen Pravni fakultet
Status izvršioca saradnik
Naziv radnog mjesta: sekretar  škole
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.
Broj izvršilaca 1        (jedan)

 

 

 1. POMOĆNO TEHNIČKO OSOBLJE

 

 1. DOMAR

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta  zahtijevaju organizaciju, nadzor i obavljanje domaćinskih poslova u školi (sitne intervencije i opravke opreme i sredstava škole). Poslovi ovog radnog mjesta zahtijevaju i nadzor radnika koji su zaposleni na poslovima održavanja higijene i noćnim čuvarima.

Poslovi se obavljaju na osnovu uputstava i smjernica od strane direktora i sekretara.

 1. svakodnevno obilazi školsku zgradu radi uočavanja nedostataka i kvarova i sarađuje sa radnicima škole na održavanju čistoće,
 2. svakodnevno provjerava stabilnost konstrukcija i opreme u školi radi sigurnosti učenika i radnika škole,
 3. održava i popravlja kvarove na prozorima, vratima, te ostaloj opremi škole, održava i popravlja električne, vodovodne i kanalizacione instalacije,
 4. obavlja sitnije građevinske radove i popravke,
 5. održava slivnike – oluke, prilazne staze i zelenilo i drveće u dvorištu škole,
 6. sitne popravke vezano za krečenje škole,
 7. obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.

 

Uslovi za vršenje poslova SSS – III ili IV stepen stolar, bravar, moler
Status izvršioca pomoćni  radnik
Naziv radnog mjesta: domar
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.
Broj izvršilaca 1 (jedan)

 

 

 1. NOĆNI ČUVAR

Opis poslova:

Poslovi ovog radnog mjesta zahtijevaju obilazak prostorija u školi, obilazak zgrade radi sprečavanja eventualnog požara i ilegalnog ulaska, krađa, nasilništva i ostalih protuzakonitih  postupaka.

Poslovi se obavljaju na osnovu upustava i smjernica od strane direktora i sekretara,

 1. u perodu dok škola ne radi čuva školsku zgradu i imovinu škole,
 2. stara se o ispravnosti protivpožarnih aparata i druge opreme,
 3. pregleda i uočava eventualne nedostatke na instalacijama vode, struje i grijanja,
 4. u opravdanim slučajevima i ukazanoj potrebi direktor škole izrađuje posebno uputstvo za rad noćnog čuvara u vezi sa čuvanjem zgrade i imovine,
 5. čisti snijeg i kosi travu u školskom dvorištu,
 6. u periodu raspusta obavlja određene poslove na održavanju objekta i imovine u saradnji sa domarom,
 7. obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole

 

Uslovi za vršenje poslova SSS – treći ili četvrti stepen stručne spreme, položen ispit iz protivpožarne zaštite
Status izvršioca pomoćni radnik
Pozicija radnog mjesta: noćni čuvar
Izbor Na osnovu javnog konkursa izbor vrši direktor na prijedlog Komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.
Broj izvršilaca  2 (dva)

 

 

 1. HIGIJENIČARKA/SPREMAČICA

Opis poslova

Poslovi ovog radnog mjesta  zahtijevaju  obavljanje poslova radi održavanja čistoće i urednosti  inventara i unutrašnjosti školske zgrade.

Poslovi se obavljaju na osnovu upustava i smjernica od strane direktora i sekretara.

 1. čišćenje školskih prostorija (hodnika, stubišta, učionica, kancelarija i drugih prostorija, prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova),
 2. čišćenje dvorišta od otpadnog materijala i snijega,
 3. dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija i namještaja,
 4. kurirski poslovi,
 5. obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.

 

Uslovi za vršenje poslova Završena osnovna ili srednja škola
Status izvršioca pomoćni radnik
Naziv radnog mjesta:  higijeničarka ili spremačica
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.
Broj izvršilaca Prema normativima i standardima

 

 

 1. SERVIRKA

Opis poslova

Poslovi ovog radnog mjesta  zahtijevaju  obavljanje poslova  radi servisiranja i distribucije užine u školskoj kuhinji, kao i održavanja čistoće i urednosti  inventara i unutrašnjosti školske kuhinje.

Poslovi se obavljaju na osnovu upustava i smjernica od strane direktora i sekretara.

 1. sačinjava evidenciju – spisak učenika koji koriste užinu,
 2. sakuplja novac od nastavnika na ime užine učenika,
 3. vrši servisiranje i podjelu užina učenicima,
 4. vrši servisiranje/kuhanje hrane u produženom boravku,
 5. pranje i čišćenje suđa, održava higijenu u kuhinji,
 6. u vrijeme kada kuhinja ne radi uključuje se na poslove održavanja čistoće,
 7. obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.

 

Uslovi za vršenje poslova Ugostiteljska škola/kuhar, SSS – treći ili četvrti stepen stručne spreme uz obaveznu sanitarnu knjižicu i položen sanitetski minimum
Status izvršioca pomoćni radnik
Naziv radnog mjesta: Kuhar/servirka
Izbor U skladu sa Zakonom, podzakonskim, provedbenim propisima i ovim Pravilnikom.
Broj izvršilaca 1        (jedan)

 

 1. LOŽAČ

Opis poslova:

Poslovi se obavljaju na osnovu uputstava i smjernica od strane direktora i sekretara.

 1. u grijnoj sezoni poslovi i radni zadaci u kotlovnici,
 2. poslovi na održavanju grijnog sistema škole,
 3. pregledava i uočava eventualne nedostatke na instalacijama vode, struje, grijanja u odsustvu domara,
 4. čisti snijeg, kosi travu u školskom dvorištu i vodi računa o čistoći dvorišta,
 5. u toku radnog vremena čuva školsku zgradu i imovinu škole,
 6. čišćenje dvorišta od snijega i košenje trave,
 7. poslovi kopiranja za potrebe radnika škole
 8. u periodu raspusta obavlja određene poslove na održavanju objekta i imovine u saradnji sa domarom,
 9. obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole

 

Uslovi za vršenje poslova SSS – treći ili četvrti stepen stručne spreme, položen ispit za rukovaoca grijnog postrojenja.
Status izvršioca pomoćni radnik
Pozicija radnog mjesta: ložač/dnevni čuvar
Izbor Na osnovu javnog konkursa izbor vrši direktor na prijedlog Komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.
Broj izvršilaca  1

 

 

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

(Izmjene i dopune Pravilnika)

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistamatizacij radnih mjesta br.02-616-1/07 od 01.12.2007.godine.

(2) Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.

 

Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

 

Broj: 01-1-340-1/19

Sarajevo, 22.05.2019. godine

 

                           PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG  ODBORA

Čalija Meho

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram